Prof.Dr. Engin Özdemir: Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinde (KÜSİ) modeli


Prof. Dr. Engin Özdemir
Kocaeli Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi
KÜSİ Kocaeli İl Temsilcisi

Ülkemizin güçlü bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemiyle birlikte bilim ve teknolojide hızlı bir şekilde ilerlemesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)ilgili kurum ve kuruluşlarıngörüşleri alınarak hazırlanmış, Yüksek Planlama Kurulunun 18/06/2015 tarihli ve 2015/28 sayılı kararı ile onaylanmış ve 27/06/2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ayrıca üniversite-sanayi iş birliğinin kurumsal ara yüzleri olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine yönelik çalışmalar artan bir ivmeyle sürdürülmektedir.
KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planı eylemlerinden biri KÜSİ Çalışma Grubu’nun kurulması ve aktif olarak KÜSİ faaliyetleri yürütmesidir. Bu bağlamda, KÜSİ’yi güçlendirmek ve yaygınlaştırmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve yönlendirme faaliyetleri göstermek üzere, kurumsal ve sürdürülebilir bir yapı kurabilmek için KÜSİ Çalışma Grubu ilk kez 2014 yılında kurulmuştur. KÜSİ Çalışma Grubu 81 ilimizi temsil eden 96 öğretim üyesinden oluşmaktadır.
KÜSİ Çalışma Grubu’nun görevleri temel olarak;
• KÜSİ faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere bölgesel iş birliği modelinin ve mekanizmasının oluşturulmasına yönelikçalışmalar yürütmek.
• KÜSİ faaliyetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonusağlamak.
• KÜSİ kapsamında bölgesel kapasitenin belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.
• KÜSİ kapsamında yapılacak iş birliği faaliyetlerinin hayata geçirilmesi ve yürütülmesi aşamalarında engel teşkil eden sorunları belirlemek ve bunlara ilişkin çözüm önerilerigeliştirmektir.
KÜSİ Çalışma Grubu tarafından 2017 yılında ayrıca, ülkemizde KÜSİ’nin mevcut durumunun analiz edilmesi ve Almanya, G. Kore, İsveç, İsrail, Japonya ve Finlandiya’daki KÜSİ uygulamaları incelenerek ülkemiz için önerilerde bulunulmasına yönelik araştırma çalışmaları da yürütülmüştür. KÜSİ Çalışma Grubu üyelerinin özellikle sahaçalışmaları çerçevesinde firmalarla birlikte gerçekleştirecekleri faaliyetleri daha etkili birşekilde yürütmeleri amacıyla profesyonel bir eğitim kuruluşu tarafından “Online Eğitim”, “Sınıf İçi Eğitim”ve “Saha Uygulaması” olmak üzere 3 modülden oluşan inovasyon mentörlüğü eğitimi almaları da sağlanmıştır. Bu çerçevede 47 KÜSİ Çalışma Grubu üyesi saha uygulamasına başlamış olup 2018 yılı boyunca da belirledikleri firmalar ile mentörlük çalışmalarını sürdürmektedir.
Yine Bakanlığımızca kamu, Üniversite ve sanayi kuruluşları, girişimciler ve yatırımcılar arasında işbirliği ve etkileşimin sağlanması, paydaşların tek bir nokta üzerinden Ar-Ge fonlarına, araştırmacılara, yatırımcılarave bilgi kaynaklarına erişimi amacıyla hazırlanan “Kamu Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP)” 2017 yılı başında kullanıma açılmıştır.
KÜSİ Çalışma Grubu üyeleri tarafından 2017 yılı içinde; 54 panel, çalıştay vb. etkinlik düzenlemiş, KÜSİ kapsamında 4.259 firma, 1.260 akademisyen ve 619 STK olmak üzere toplam 6.138 ziyaret gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında 14 faaliyet türü kapsamında toplam 5.173 faaliyet gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Çalışmalar sürdürülmektedir.

KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Kurulları
KÜSİ faaliyetlerinin sahiplenilmesinin ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla 81 ilimizde, KÜSİ Çalışma Grubu üyesi ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, Kalkınma Ajansları, OSB’ler, TGB’ler ve STK’lardan temsilcilerin yer aldığı KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Kurulları oluşturulmuştur.Kurul yılda iki kez toplanarak ildeki KÜSİ faaliyetlerini değerlendirmektedir.
KÜSİ Strateji Belgesinde yer alan eylemlerin il bazında gerçekleşme durumlarının takibi, il bazında KÜSİ faaliyetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, il bazında KÜSİ kapsamında yapılacak iş birliği faaliyetlerinin hayata geçirilmesi ve yürütülmesi aşamalarında engel teşkil eden sorunların belirlenmesi ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi ile il bazında KÜSİ kapsamında iş birliği yapılabilecek alanların belirlenmesi ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetlerin planlaması ve takibi bu kurulların görevleri arasındadır.

Kocaeli Bölgesi KÜSİ Faaliyetleri
KÜSİ çalışmaları kapsamında Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin güçlendirilmesi için Kocaeli’nin sanayi yapısı, ihtiyaçları vb. hususlar dikkate alınarak sanayinin niteliğini artırmak, daha katma değerli ürünler üretmesini sağlamak üzere odak sektörlere yönelik ortak toplantılar ve ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılarda Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulumuyla ilgili bilgiler aktarılmakta, istekli olan firmalarla görüşülerek stratejik yol haritaları ile konu tüm yönleriyle kendilerine sunulmaktadır. Ayrıca firmalarda Ar-Ge ve yenilik süreçlerinin yönetimine ilişkin altyapı oluşturulması için yönlendirme faaliyetleri de sürdürülmektedir. Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün koordinasyonu ve İl Müdürü Sayın İlhan Aydın’ın etkin katılımı ile KÜSİ il kurulunda yer alan paydaşların davet edilmesiyle oluşturulan KÜSİ il heyeti ile bölgemizdeki Ar-Ge Merkezlerine ziyaretler yapılmaktadır. KÜSİ Kocaeli il Temsilcisi Prof. Dr. Engin Özdemir ve Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) de katılımı ile 2018 yılında yaklaşık 35 adet Ar-Ge Merkezi bizzat ziyaret edilerek KÜSİ faaliyetleri kapsamında bilgilendirme yapılmış, Ar-Ge merkezi faaliyetleri izlenerek Üniversite Sanayi işbirliğinin etkinliğinin artırılmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca bir iyi uygulama örneği olarak Kocaeli Üniversitesi’nde Tıp, Mühendislik, Teknoloji ve Fen Edebiyat Fakülteleri ile Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünün temsilcilerinin yer aldığı Kocaeli Üniversitesi KÜSİ altçalışma grubu oluşturulmuştur. Ar-Ge ekosisteminin paydaşlarının her birinden temsilcinin yer aldığı bu alt çalışma grubunda, odak sektörler belirlenerek bu sektörleri hedef alan ilgili bölümlerin öğretim elemanları ile firma ziyaretleri etkin biçimde gerçekleştirilmektedir.
Sonuç olarak, kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için ülkemizin Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin geliştirilmesi çok önem taşımaktadır. Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin geliştirilmesi, işbirliği kültürünün tüm ülkede yaygınlaştırılması için KÜSİ faaliyetlerinin ülkemizde artarak devam etmesi oldukça önemlidir

Kaynaklar:
“Kalkınmada Anahtar Verimlilik” T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aylık yayın organı, Şubat 2018 Yıl:30, Sayı 350, Şubat 2018. Dergisindeki makaleler derlenerek hazırlanmıştır.